Dirigentie de santier Cluj

Dirigentie de santier

.

Dirigentie de Santier

1.         Dirigintele de santier este persoana insarcinata de investitor cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, verificarea calitatii materialelor,

Dirigintele de santier il reprezinta pe investitor in relatia acestuia cu factorii implicati in realizarea unei constructii: proiectant, antreprenor, furnizor, institutiile statului, primarie, Inspectoratul de Stat in Constructii

2.         Necesitate:  

            Este obligatoriu  angajarea unui diriginte de santier pentru orice autorizatie de construire eliberata. (conform Legii nr. 50/91)

 

3.         Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii

Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru unităţi, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii.

In exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:

 

In perioada de pregatire a executiei lucrarilor:

1. verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

2. verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;

3. preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;

4. participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

7. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

8. verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii;

9. verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;

 

In perioada de executie a lucrarilor:

10. verificarea existenţei şi respectarea „Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

11. verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

12. interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);

13. urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului;

14. verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

15.   interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

16.  participarea la verificarea în faze determinante;

17.  efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc);

18.  interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

20.  urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

21.    transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitaţile constatate pe parcursul execuţiei;

22.  dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

23.  verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

24.  urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

25. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

26. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia;

 

La receptia lucrarilor:

27.  asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

28.  urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

29.  predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

 

Dirigintele de şantier poate participa în calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea, proiectarea şi realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.

Proiecte Case Proiecte Case Moderne Proiecte Case Mici Proiecte Constructii Lemn Proiecte Pensiuni Proiecte Hoteluri
Proiecte Blocuri Proiecte Hale Proiecte Amenajari Interioare Proiecte Amenajari Exterioare Proiecte Amenajari Spatii comerciale

www.proiectarecluj.com